Xin lỗi trang này đang được cập nhật. 

 

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện, trang này sẽ sớm được. 

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, sử dụng kênh truyền thông của chúng tôi và chọn một trong 

 

những hoạt động bạn tốt hơn cho bạn. 

 

 

Mong muốn được nghe từ bạn, 

ICDE đội

 

 

Voting of the Participatory Budget
Voting of the Participatory Budget
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Multidisciplinary Team Meeting
Multidisciplinary Team Meeting
Fulbright Activity with participants
Fulbright Activity with participants
Inaugural Activity 2006
Inaugural Activity 2006
The USA Consulate partner with ICDE
The USA Consulate partner with ICDE
Lecture with Athayde Motta
Lecture with Athayde Motta
Coach Shannon East and participants
Coach Shannon East and participants
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
1/4