top of page

 

با عرض پوزش این صفحه در حال بازسازی. 

 

ما برای مشکل پوزش می طلبیم، این صفحه به زودی در دسترس خواهد بود. 

 

لطفا با ما تماس بگیرید، در زبان مادری خود را، با استفاده از کانال های ارتباطی ما و انتخاب یکی که کار می کند بهتر است شما برای شما. 

 

 

منتظر شنیدن از شما، 

ICDE تیم مدیریت

 

Voting of the Participatory Budget
Voting of the Participatory Budget
press to zoom
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
press to zoom
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
press to zoom
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
press to zoom
Multidisciplinary Team Meeting
Multidisciplinary Team Meeting
press to zoom
Fulbright Activity with participants
Fulbright Activity with participants
press to zoom
Inaugural Activity 2006
Inaugural Activity 2006
press to zoom
The USA Consulate partner with ICDE
The USA Consulate partner with ICDE
press to zoom
Lecture with Athayde Motta
Lecture with Athayde Motta
press to zoom
Coach Shannon East and participants
Coach Shannon East and participants
press to zoom
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
1/4
bottom of page