با عرض پوزش این صفحه در حال بازسازی. 

 

ما برای مشکل پوزش می طلبیم، این صفحه به زودی در دسترس خواهد بود. 

 

لطفا با ما تماس بگیرید، در زبان مادری خود را، با استفاده از کانال های ارتباطی ما و انتخاب یکی که کار می کند بهتر است شما برای شما. 

 

 

منتظر شنیدن از شما، 

ICDE تیم مدیریت

 

Voting of the Participatory Budget
Voting of the Participatory Budget
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
Multidisciplinary Team Meeting
Multidisciplinary Team Meeting
Fulbright Activity with participants
Fulbright Activity with participants
Inaugural Activity 2006
Inaugural Activity 2006
The USA Consulate partner with ICDE
The USA Consulate partner with ICDE
Lecture with Athayde Motta
Lecture with Athayde Motta
Coach Shannon East and participants
Coach Shannon East and participants
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
1/4